ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Πολιτική της εταιρείας CSB SECURITY είναι να λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και για τον λόγο αυτό εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επιδίωξη της εταιρείας είναι η προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και υπευθυνότητας, σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • την διασφάλιση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής μέσω του ΣΠΔ (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
 • τη δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • την πλήρη εφαρμογή της εταιρείας στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και στις απαιτήσεις του προτύπου.
 • τον καθορισμό περιβαλλοντικών πλευρών και στόχων
 • την υλοποίηση αποτελεσματικού προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, δημιουργίας μηχανισμών βελτίωσης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • την διαχείριση των πιθανών αλλαγών με βάση την Περιβαλλοντική Πολιτική.
 • τη συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία (περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία).
 • τη πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων που να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • λήψη μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων.
 • διάθεση των απαιτούμενων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της σε γενικά και ειδικά θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και στην αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • οι συνεργαζόμενες εταιρείες να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και να ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης, κατάρτισης του προσωπικού και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Εκ μέρους της Διοίκησης διατυπώνεται δέσμευση και προσήλωση στις παραπάνω αρχές αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Θεσσαλονίκη  02/05/2018

Γ. Μαργαρώνης