ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Η εταιρεία CSB SECURITY διασφαλίζει ότι παρέχει υγιές, κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της λαμβάνοντας μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητες της με σκοπό την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων.

Η Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων καθώς και τρίτων προσώπων είναι αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων. Η πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών προηγείται της παραγωγικότητας ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργικού στοιχείου.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

  • την διασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας.
  • την διαχείριση των πιθανών αλλαγών με βάση την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.
  • τη συμμόρφωση με τους Νόμους και τους Κανονισμούς στους χώρους εργασίας.
  • διάθεση των απαιτούμενων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής παρέχοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε η Ασφάλεια, η Υγεία και η Ευημερία του προσωπικού του οργανισμού καθώς και τρίτων προσώπων να συμβαδίζει με τις υψηλότερες προδιαγραφές.
  • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της σε γενικά και ειδικά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
  • τη διερεύνηση όλων των συμβάντων ανεξαρτήτως συχνότητας και βαρύτητας.
  • τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.

Για όλα τα παραπάνω έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας, για άμεση αναγνώριση των κινδύνων που υφίστανται στις δραστηριότητες του οργανισμού, που συμμορφώνεται με τις καλύτερες πρακτικές και εφαρμόζεται από όλο ανεξαρτήτως το προσωπικό.

Εκ μέρους της Διοίκησης διατυπώνεται δέσμευση και προσήλωση στις παραπάνω αρχές της υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Θεσσαλονίκη 02/05/2018

Γ. Μαργαρώνης